2019 Board of Trustees Election

Notice
The Klein Independent School District will be holding a Trustee election on November 5, 2019, for positions 6 and 7.   
The first day for candidates to file for a place on the ballot is July 22, 2019. The deadline to file for a place on the ballot is August 19, 2019, at 5:00 p.m. 
Beginning July 22, 2019, interested candidates may request a candidate booklet from Ms. Christine Jackson in the Office of the Superintendent and file for a place on the ballot, Monday through Thursday, between the hours of 8:00 am and 5:00 pm. Please note that the district will be on summer hours during this time period, and the superintendent’s office will be closed on these Fridays: July 26 and August 2. The district resumes normal business hours Monday through Friday, beginning August 5, 2019.


Aviso
El Distrito Escolar Independiente de Klein celebrará una elección de Síndicos el 5 de noviembre de 2019, para las posiciones 6 y 7.   
El primer día para que los candidatos presenten la solicitud de un lugar en la boleta de votación es el 22 de julio de 2019. El último día para presentar la solicitud de un lugar en la boleta de votación es el 19 de agosto de 2019 a las 5:00 p.m. 
A partir del 22 de julio de 2019 los candidatos interesados pueden solicitar el cuadernillo para candidatos a la Sra. Christine Jackson en la Oficina del Superintendente y presentar la solicitud de un lugar en la boleta de votación, de lunes a jueves, en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Adviértase que el distrito tendrá horario de verano durante este periodo de tiempo y la oficina del superintendente estará cerrada estos viernes: 26 de julio y 2 de agosto. El distrito retoma el horario de atención normal de lunes a viernes a partir del 5 de agosto de 2019.


Thông Báo
Khu Học Chánh Độc Lập Klein sẽ tổ chức một cuộc bầu cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị vào ngày 5 tháng Mười Một, 2019 cho các vị trí 6 và 7.    
Ngày đầu tiên ứng cử viên có thể nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu là 22 tháng Bảy, 2019.  Hạn chót nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu là 5 giờ chiều ngày 19 tháng Tám, 2019.  
Bắt đầu từ ngày 22 tháng Bảy, 2019, các ứng cử viên quan tâm có thể lấy tập sách hướng dẫn dành cho ứng cử viên qua Bà Christine Jackson tại Văn Phòng Tổng Giám Đốc và nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu, thứ Hai đến thứ Năm, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều.   Vui lòng lưu ý rằng khu học chánh sẽ làm việc theo thời khóa biểu mùa hè trong thời gian này, và văn phòng tổng giám đốc sẽ đóng cửa vào các ngày thứ Sáu sau đây: 26 tháng Bảy và 2 tháng Tám.  Khu học chánh sẽ trở lại thời khóa biểu làm việc bình thường, thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 5 tháng Tám, 2019.


通告
Klein獨立學區將於2019年11月5日舉行理事選舉,籍此選出第6席位和第7席位人選。   
候選人申請選票席位的第一天是2019年7月22日,申請選票席位的截止時間是2019年8月19日下午5:00。 
2019年7月22日起,有興趣的候選人可於週一至週四上午8:00和下午5:00之間前往總監辦公室,向Christine Jackson小姐領取候選人小冊並申請選票席位。請注意:本區將遵循暑假的辦公室時間,總監辦公室將於7月26日及8月2日(週五)關閉。2019年8月5日起,本區將恢復週一至週五的正常辦公時間。


close carousel

2020 Elections
The Klein Independent School District will be holding a Trustee election on November 3, 2020, for positions 1 and 2.   
The first day for candidates to file for a place on the ballot is July 20, 2020. The deadline to file for a place on the ballot is August 17, 2020, at 5:00 p.m. 

El Distrito Escolar Independiente de Klein celebrará una elección de Síndicos el 3 de noviembre de 2020, para las posiciones 1 y 2.   
El primer día para que los candidatos presenten la solicitud de un lugar en la boleta de votación es el 20 de julio de 2020. El último día para presentar la solicitud de un lugar en la boleta de votación es el 17 de agosto de 2020 a las 5:00 p.m. 

Khu Học Chánh Độc Lập Klein sẽ tổ chức một cuộc bầu cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị vào ngày
3 tháng Mười Một, 2020 cho các vị trí 12.    

Ngày đầu tiên ứng cử viên có thể nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu là 20 tháng Bảy, 2020.  Hạn chót nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu là 5 giờ chiều ngày 17 tháng Tám, 2020.  

Klein獨立學區將於2020年11月3日舉行理事選舉,籍此選出第1席位和第2席位人選。   

候選人申請選票席位的第一天是2020年7月20日,申請選票席位的截止時間是2020年8月17日下午5:00。 

Upcoming Events
   Memorial Day Holiday - NO SCHOOL
   May 25 2020
   LAST DAY OF CLASSES/EARLY RELEASE DAY
   May 28 2020
   FOURTH GRADING PERIOD ENDS
   May 28 2020
   Staff Development
   May 29 2020
   HIGH SCHOOL GRADUATION
   May 30 2020

Candidates' Forum October 3, 2019

Community Impact Newspaper is pleased to invite you to meet the Klein ISD school board candidates on October 3, 2019, at 6:00 pm, at the Klein ISD Multipurpose Center. At the November 5, 2019, Klein ISD School Board Election, Positions 6 and 7 will be on the ballot. Incumbent Cathy M. Arellano is running unopposed for Position 6. Maria Hartmann, Rob Ellis, James Wang, and Mary J. Crosby are the candidates who will be on the ballot for Position 7. There is also a write-in candidate for Position 7, Rebekah Schlichting.
For additional information about the election, please visit the district’s website www.KleinISD.net.

El periódico “Community Impact” se complace en invitarles a conocer a los candidatos de la Junta Directiva de Klein ISD el 3 de Octubre del 2019 a las 6:00 p.m., en el edificio de Multiusos de Klein ISD. El 5 de Noviembre del 2019, la elección de la Junta Directiva de Klein ISD, las posiciones 6 y 7 estarán en la boleta. La titular Cathy M. Arellano se postula sin oponente para el puesto 6. Maria Hartmann, Rob Ellis, James Wang y Mary J. Crosby son los candidatos que estarán corriendo para la posicíon 7. También hay una candidata inscrita para la posicíon 7, Rebekah Schlichting.

Para mayor información sobre las elecciones, por favor visite el sitio de internet del distrito www.KleinISD.net.

Báo tác động cộng đồng hân hạnh mời bạn gặp các ứng viên của Hội đồng quản trị trường Klein ISD vào ngày 3 tháng 10, 2019, lúc 6:00 chiều, tại Trung tâm đa năng Klein ISD. Vào ngày 5 tháng 11, 2019, cuộc bầu cử Hội đồng trường học của Klein ISD, các vị trí 6 và 7 sẽ được trên lá phiếu. Incumbent Cathy M. Arellano đang chạy không bị kháng cự cho vị trí 6. Maria Hartmann, Rob Ellis, James Wang, và Mary J. Crosby là những ứng cử viên sẽ được trên lá phiếu cho vị trí 7. Ngoài ra còn có một ứng cử viên viết cho vị trí 7, Rebekah Schlichting.
Để biết thêm thông tin về cuộc bầu cử, vui lòng truy cập trang web www.KleinISD.net của khu vực.

Community Impact Newspaper 誠邀您於 2019 年 10 月 3 日下午 6:00 在 Klein ISD 多功能中心與Klein ISD 學校理事會候選人會面。2019 年 11 月 5 日的 Klein ISD 學校理事會選舉將選出第6 和 7 席位的當選者。現任第 6 理事席位的 Cathy M. Arellano將繼續競選該席位(無競爭對手)。Maria Hartmann、Rob Ellis、James Wang 和Mary J. Crosby是選票中的第 7 席位候選人。第 7 席位还有一位自填候選人:Rebekah Schlichting。 
如需暸解本次選舉的其他信息,請前往學區網站 www.KleinISD.net。 

 

 

 

Website by SchoolMessenger Presence. © 2020 Intrado Corporation. All rights reserved.