Admin

2020 Board of Trustees Election

Notice
The Klein Independent School District will be holding a Trustee election on November 3, 2020, for school board positions 1 and 2.   
The first day for candidates to file for a place on the ballot is July 20, 2020. The deadline to file for a place on the ballot is August 17, 2020, at 5:00 p.m. 
Beginning July 20, 2020, interested candidates may request a candidate booklet from Ms. Christine Jackson in the Office of the Superintendent and file for a place on the ballot, Monday through Thursday, between the hours of 8:00 am and 5:00 pm. Please note that the district will be on summer hours during this time period, and the superintendent’s office will be closed on these Fridays: July 24 and July 31. The district resumes normal business hours Monday through Friday, beginning August 3, 2020. If you have questions please contact 832.249.4171.


Aviso
El Distrito Escolar Independiente de Klein celebrará una elección de Síndicos el 3 de noviembre de 2020, para las posiciones 1 y 2 de la junta escolar.   
El primer día para que los candidatos presenten la solicitud para un lugar en la boleta de votación es el 20 de julio de 2020. El último día para presentar la solicitud para un lugar en la boleta de votación es el 17 de agosto de 2020 a las 5:00 p.m. 
A partir del 20 de julio de 2020 los candidatos interesados pueden solicitar el cuadernillo para candidatos a la Sra. Christine Jackson en la Oficina del Superintendente y presentar la solicitud para un lugar en la boleta de votación, de lunes a jueves, en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Adviértase que el distrito tendrá horario de verano durante este periodo de tiempo y la oficina del superintendente estará cerrada estos viernes: 24 de julio y 31 de julio. El distrito retoma a su horario de atención normal de lunes a viernes a partir del 3 de agosto de 2020. Si tiene alguna pregunta, llame al 832.249.4171.


Thông Báo
Học Khu Độc Lập Klein sẽ tổ chức một cuộc bầu cử Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị vào ngày 3 tháng Mười một, 2020, cho các vị trí 1 và 2 trong hội đồng quản trị trường học.    
Ngày đầu tiên có thể nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu là ngày 20 tháng Bảy, 2020.   Hạn chót nộp đơn xin ghi tên tranh cử trong lá phiếu là 5:00 p.m. ngày 17 tháng Tám, 2020.
Bắt đầu từ ngày 20 tháng Bảy, 2020, các ứng cử viên quan tâm có thể yêu cầu cô Christine Jackson tại Văn Phòng Giám Đốc Học Khu cung cấp một tập sách thông tin dành cho ứng cử viên và nộp đơn xin ghi tên tranh cử trong lá phiếu, thứ Hai đến thứ Năm, từ 8:00 am đến 5:00 pm.  Vui lòng lưu ý, học khu sẽ áp dụng thời khóa biểu làm việc theo giờ mùa hè trong giai đoạn này, và văn phòng giám đốc học khu sẽ đóng cửa vào các ngày thứ Sáu sau đây: 24 tháng Bảy và 31 tháng Bảy.  Học khu quay trở lại giờ làm việc bình thường, thứ Hai đến thứ Sáu bắt đầu từ ngày 3 tháng Tám, 2020. Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng liên lạc 832.249.4171.


通知
 Klein獨立學區將於2020年11月3日舉行理事選舉,為選出學校董事會席位1和2。   
候選人申請選票上席位的第一日是2020年7月20日。申請選票上席位的截止日期是2020年8月17日下午5:00。
從2020年7月20日開始,有意向的候選人可以向總監辦公室的Ms. Christine Jackson索取候選人手冊,並申請選票上席位,時間是星期一至星期四的上午8:00至5:00下午之間。請注意,本區將在這段時間位於夏時制,且總監辦公室將在以下星期五關閉:7月24日和7月31日。從2020年8月3日開始,本區將在星期一至星期五恢復正常工作時間。如有疑問,請致電832.249.4171。


close carousel

2021 Election
The Klein Independent School District will hold a Trustee election on November 2, 2021, for positions 3,4 and 5.   

El Distrito Escolar Independiente de Klein celebrará una elección de Síndicos el 2 de noviembre de 2021, para las posiciones 3, 4 y 5.   

 
Khu Học Chánh Độc Lập Klein sẽ tổ chức một cuộc bầu cử Thành Viên Hội Đồng Quản Trị vào ngày 2 tháng Mười Một, 2021 cho các vị trí 3,4 và 5.    
 

Klein獨立學區將於2021年11月2日舉行理事選舉,籍此選出第3,4席位和第5席位人選。   

 

Upcoming Events
   Student Remote Learning Day/Teacher Planning Day
   Dec 04 2020
   Pearl Harbor Day
   Dec 07 2020
   Hanukkah - Judaism
   Dec 10 2020
   Human Rights Day
   Dec 10 2020
   First Day of Winter
   Dec 21 2020

At the November 3, 2020, Klein ISD School Board Election, Positions 1 and 2 will be on the ballot.

Candidates, Trustee Position 1
Georgan Reitmeier
Lannie McKelvin Milon Jr.

Candidates, Trustee Position 2
Alvin Vaughn
Doug James

En la Elección de la Junta Escolar del Klein ISD del 3 de noviembre de 2020 aparecerán las posiciones 1 y 2 en la boleta.

Candidatos, Síndico Posición 1
Georgan Reitmeier
Lannie McKelvin Milon Jr.

Candidatos, Síndico Posición 2
Alvin Vaughn
Doug James

Tại cuộc bầu cử ngày 3 tháng Mười Một, 2020, Hội Đồng Trường Học Klein ISD Các Vị Trí 1 và 2 sẽ được đưa vào trong lá phiếu.

Các Ứng Cử Viên, Ủy Viên Quản Trị, Vị Trí 1
Georgan Reitmeier
Lannie McKelvin Milon Jr.

Các Ứng Cử Viên, Ủy Viên Quản Trị, Vị Trí 2
Alvin Vaughn
Doug James

2020113日的Klein ISD學校理事會選舉將選出第12席位的當選者。

1理事席位候選人
Georgan Reitmeier
Lannie McKelvin Milon Jr.

2理事席位候選人
Alvin Vaughn
Doug James


 

 

Website by SchoolMessenger Presence. © 2020 Intrado Corporation. All rights reserved.