2021 Board of Trustees Election

Download Notice HERE (PDF)

Notice


The Klein Independent School District will be holding trustee elections on November 2, 2021. A  general election will be held for positions 3, 4 and 5, and for position 2 for the remaining term.


The first day for candidates to file for a place on the ballot is July 17, 2021. The deadline to file for a place on the ballot is August 16, 2021, at 5:00 p.m.


Filing in Person: Beginning July 19, 2021, interested candidates may request a candidate booklet from Ms. Glueck in the Office of the Superintendent and file for a place on the ballot, Monday through Thursday, between the hours of 8:00 am and 5:00 pm.

Please note that the district will be on summer hours during this time period, and will be closed on these Fridays: July 23, 30 and August 6. The district resumes normal business hours Monday through Friday,

beginning August 9, 2021.Filing by Mail: An application submitted by mail is considered to be filed at the time of its receipt by the appropriate filing authority. (Secs. 143.007(b); 144.005(b)). Applications can be mailed to:

Attention: Christine Jackson

Office of the Superintendent

7200 Spring Cypress Road

Spring, Texas 77379Filing by Email: A signed, sworn, scanned candidate application may be submitted to the email address: election@kleinisd.net


Please be advised that an application must be notarized prior to filing via mail or email.

 

Aviso


El Distrito Escolar Independiente de Klein celebrará elecciones de síndicos el 2 de noviembre de 2021. Se llevará a cabo una elección general para las posiciones 3, 4 y 5 y para la duración restante del cargo de la posición 2.


El primer día para que los candidatos presenten la solicitud para un lugar en la boleta de votación es el 17 de julio de 2021. El último día para presentar la solicitud para un lugar en la boleta de votación es el 16 de agosto de 2021 a las 5:00 p.m.


Período de presentación: A partir del 19 de julio de 2021 los candidatos interesados pueden solicitar el cuadernillo para candidatos a la Sra. Glueck en la Oficina del Superintendente y presentar la solicitud para un lugar en la boleta de votación, de lunes a jueves, en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Adviértase que el distrito tendrá horario de verano durante este periodo de tiempo y la oficina estará cerrada estos viernes: 23 y 30 de julio y 6 de agosto. El distrito retoma su horario de atención normal de lunes a viernes a partir del 9 de agosto de 2021.Presentación por correo: Una solicitud enviada por correo es considerada presentada en la hora en que es recibida por la autoridad correspondiente. (Secciones 143.007(b); 144.005(b)). Las solicitudes pueden enviarse a:

Attention: Christine Jackson

Office of the Superintendent

7200 Spring Cypress Road

Spring, Texas 77379


Presentación por correo electrónico: Se puede presentar por correo electrónico una solicitud de candidatura firmada, jurada, escaneada a la siguiente dirección de correo electrónico: election@kleinisd.net


Advierta que una solicitud debe ser notarizada antes de presentarla por correo o correo electrónico.

Thông Báo


Khu Học Chánh Độc Lập Klein sẽ tổ chức các cuộc bầu cử ủy viên quản trị vào ngày 3 tháng Mười Một, 2021.  Một cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức cho các vị trí 3, 4 và 5, và cho vị trí 2 trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.


Ngày đầu tiên có thể nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu là ngày 17 tháng Bảy, 2021.   Hạn chót nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu là 5 giờ chiều ngày 16 tháng Tám, 2021.


Nộp Đơn Trực Tiếp: Bắt đầu từ ngày 19 tháng Bảy, 2021, các ứng cử viên quan tâm có thể yêu cầu cô Glueck tại Văn Phòng Giám Đốc Học Khu cung cấp một tập sách thông tin dành cho ứng cử viên, và nộp đơn xin ghi tên tranh cử trong lá phiếu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều thứ Hai đến thứ Năm. 

Vui lòng lưu ý, học khu sẽ áp dụng thời gian làm việc mùa hè trong giai đoạn này, và văn phòng giám đốc học khu sẽ đóng cửa vào các ngày thứ Sáu sau đây: ngày 23, 30 tháng Bảy và 6 tháng Tám.  Học khu quay trở lại giờ làm việc bình thường, thứ Hai đến thứ Sáu,

bắt đầu từ ngày 9 tháng Tám, 2021.


Nộp Đơn Qua Bưu Điện: Một lá đơn được nộp theo đường bưu điện được xem là đã được nộp vào thời điểm mà nhân viên có thẩm quyền phù hợp chịu trách nhiệm về việc nộp đơn nhận được lá đơn đó. (Các Mục 143.007(b); 144.005(b)). Đơn xin có thể được gửi qua đường bưu điện tới: 

Attention: Christine Jackson

Office of the Superintendent

7200 Spring Cypress Road

Spring, Texas 77379


Nộp Đơn Qua Email: Đơn xin tuyên thệ, có chữ ký của ứng cử viên, được chụp quét điện tử có thể được gửi đến địa chỉ email: election@kleinisd.net


Xin lưu ý rằng đơn xin phải được công chứng trước khi được nộp qua đường bưu điện hoặc email.

通知


Klein獨立學區將於2021年11月2日舉行理事選舉。將為席位 3、4 、5和剩餘任期的席位2舉行普通選舉。

 

候選人申請選票上席位的第一日是2021年7月17日。候選人申請選票上席位的截止日期是2021年8月16日,下午5:00。

 

親自申請:從2021年7月19日開始,有意向的候選人可以向學區總監辦公室的Glueck女士索取候選人手冊,並申請選票上席位,時間是星期一至星期四的上午8:00至5:00下午之間。

請注意,本區將在這段時間位於夏時制,且總監辦公室將在以下星期五關閉:7月23,30日和8月6日。從2021年8月9日開始,本區將在星期一至星期五恢復正常工作時間。

 

 

通過郵遞申請:通過郵件提交的申請在相關申請機構收到時被視為已申請。  (Secs. 143.007(b); 144.005(b)).申請可郵寄至:

Attention: Christine Jackson

Office of the Superintendent

7200 Spring Cypress Road

Spring, Texas 77379

 

通過電子郵件申請:可以將簽名、宣誓、掃描的候選人申請提交到以下電子郵件地址:election@kleinisd.net

 

請注意,申請必須在通過郵件或電子郵件提交之前經過公證。At the November 2, 2021, Klein ISD School Board Election, Positions 2, 3, 4 and 5 will be on the ballot.

Candidates, Trustee Position 2
Doug James
Matt Skaggs

Candidates, Trustee Position 3

Natalie Pilkinton
Chris "CT" Todd

Candidates, Trustee Position 4

Denise Morrison
Dustin Creager
James C. Fluker
Dara Osborn
Rhonda Foster
Michael Robert Walsh

Candidates, Trustee Position 5

Kristin J. Cobb
Ronnie K. Anderson

En la Elección de la Junta Escolar del Klein ISD del 2 de noviembre de 2021 aparecerán las posiciones 2, 3, 4 y 5 en la boleta.

Candidatos, Síndico Posición 2
Doug James
Matt Skaggs

Candidatos, Síndico Posición 3
Natalie Pilkinton
Chris "CT" Todd

Candidatos, Síndico Posición 4

Denise Morrison
Dustin Creager
James C. Fluker
Dara Osborn
Rhonda Foster
Michael Robert Walsh

Candidatos, Síndico Posición 5
Kristin J. Cobb
Ronnie K. Anderson

Tại cuộc bầu cử ngày 2 tháng Mười Một, 2021, Hội Đồng Trường Học Klein ISD Các Vị Trí 2,3,4 và 5 sẽ được đưa vào trong lá phiếu.

Các Ứng Cử Viên, Ủy Viên Quản Trị, Vị Trí 2
Doug James
Matt Skaggs

Các Ứng Cử Viên, Ủy Viên Quản Trị, Vị Trí 3
Natalie Pilkinton
Chris "CT" Todd

Các Ứng Cử Viên, Ủy Viên Quản Trị, Vị Trí 4
Denise Morrison
Dustin Creager
James C. Fluker
Dara Osborn
Rhonda Foster
Michael Robert Walsh

Các Ứng Cử Viên, Ủy Viên Quản Trị, Vị Trí 5
Kristin J. Cobb
Ronnie K. Anderson

2021112日的Klein ISD學校理事會選舉將選出第2,3,4 和 5席位的當選者。

2理事席位候選人
Doug James
Matt Skaggs
 
3理事席位候選人
Natalie Pilkinton
Chris "CT" Todd

4理事席位候選人

Denise Morrison
Dustin Creager
James C. Fluker
Dara Osborn
Rhonda Foster
Michael Robert Walsh

5理事席位候選人

Kristin J. Cobb
Ronnie K. Anderson


 

 

 

Website by SchoolMessenger Presence. © 2021 Intrado Corporation. All rights reserved.